ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

 

  • Η Ελλάδα παραβιάζει την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
  • Οι ελληνικές αρχές υπεύθυνες για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • Απάντηση Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Karmenu Vella.

Αποκαλυπτική απάντηση δίνει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Karmenu Vella, στον επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), πρώην ευρωβουλευτή και υποψήφιου Βουλευτή Α’ Αθηνών, Νίκο Χουντή, όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, λόγω της αλόγιστης και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους και περιορισμούς, βιομηχανικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χουντή για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα τον Εύοσμο-Κορδελιό, επισημαίνει ότι παραβιάζονται τα όρια που θέτει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου (NO2)[1] και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), τόσο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και υπογραμμίζει ότι η Κομισιόν έχει ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση.

Στη συνέχεια της απάντησής του, ο Επίτροπος Vella σχολιάζει τον ισχυρισμό ότι οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν την αναθεωρημένη οδηγία Seveso III για τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από τη γειτνίαση με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας ότι «την κύρια ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ την φέρουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλονίκη».

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002024/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Κάτοικοι και φορείς της Δυτικής Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται και ανησυχούν για την επί χρόνια αυξημένη ρύπανση του αέρα, λόγω της λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων της περιοχής.

Πενήντα πέντε χημικές ενώσεις με οσμή ταυτοποιήθηκαν σε 171 δείγματα από 3 σταθμούς μετρήσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εξαμηνιαίου ελέγχου που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΑΠΘ για τα αίτια της δυσοσμίας σε Εύοσμο – Κορδελιό.

Σε ανακοίνωσή τους (14.2.2019) καταγγέλλουν ότι «η αλόγιστη βιομηχανική δραστηριότητα, με την ανοχή του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης όλα αυτά τα χρόνια, σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή, επέτρεψε στο πρόβλημα να διογκωθεί σε βαθμό ανεξέλεγκτο και έφερε την κατάσταση στο μη περαιτέρω. Η υπομονή και ανοχή των κατοίκων δοκιμάζονται καθημερινά, οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από τη μακρόχρονη έκθεση σε τοξικούς ρύπους συνεχώς αυξάνονται, η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται, ενώ κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει μεριμνήσει ουσιαστικά έως τώρα για τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από τη γειτνίαση με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την αναθεωρημένη συνθήκη SEVESO III».

Ερωτάται η Επιτροπή:

Λειτουργούν οι βιομηχανικές μονάδες της περιοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας SEVESO III; Εάν όχι, προτίθεται να παρέμβει;

Τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση του χρόνιου και εντεινόμενου προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης;

EL

E-002024/2019

Απάντηση του κ. Vella

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(27.6.2019)

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζονται ως «μονάδες» κατά την έννοια της οδηγίας SEVESO III[2] εάν στη μονάδα βρίσκονται ή θα μπορούσαν να βρίσκονται επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα σχετικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα I. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συστήματα και μέτρα διαχείρισης της ασφάλειας και να σχεδιάζουν εσωτερικά ή/και εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η οδηγία Seveso III περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη δημόσια συμμετοχή, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων για επιθεωρήσεις και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα»[3], η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, εστιάζει τις προσπάθειές της επιβολής της νομοθεσίας στις περιπτώσεις οι οποίες αναδεικνύουν, μεταξύ άλλων, συστημική παραβίαση του δικαίου της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να υποδεικνύουν τέτοια παραβίαση σε σχέση με την οδηγία SEVESO III.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι την κύρια ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ την φέρουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλονίκη[4].

Η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να αναλάβει δράση για την ατμοσφαιρική ρύπανση όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου (NO2)[5] και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.[6] Η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει για τις πλέον κατάλληλες οδούς και για τις δύο ουσίες.

Για το Γραφείο Τύπου της Λαϊκής Ενότητας,

28/06/2019

[1]     http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_el.htm

[2]     Οδηγία 2012/18/EE για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 197 της 24.7.2012)

[3]     ΕΕ C 18 της 19.1.2017, σ. 10.

[4]     Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 26η Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

[5]     http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_el.htm

[6]     Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (ΕΕ L 152 της 11.6.2008)