της Μάνιας Μπαρσέφσκι

Πίσω από την επικοινωνιακή εκστρατεία

Σε μια προ­σπά­θεια εξω­ραϊ­σμού της πο­λι­τι­κής της και μεί­ω­σης του πο­λι­τι­κού κό­στους ενό­ψει εκλο­γών, η κυ­βέρ­νη­ση έχει επι­δο­θεί σε μια επι­κοι­νω­νια­κή εκ­στρα­τεία προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει τις πρό­σθε­τες κοι­νω­νι­κές «ανα­τα­ρά­ξεις» από το νέο νο­μο­σχέ­διο που προ­ω­θεί προς ψή­φι­ση για τους δα­νειο­λή­πτες και τα υπερ­χρε­ω­μέ­να από τις συ­νέ­πειες των μνη­μο­νί­ων νοι­κο­κυ­ριά. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυτό που συμ­βαί­νει είναι ότι η κυ­βέρ­νη­ση προ­ε­τοι­μά­ζει εντα­τι­κά την «τε­λι­κή λύση» των δε­κά­δων χι­λιά­δων πλει­στη­ρια­σμών και εξώ­σε­ων μέσα στο 2019-2020, καθώς το νέο νο­μο­σχέ­διο είναι σαφώς χει­ρό­τε­ρο από τον «κου­τσου­ρε­μέ­νο» από τον Στα­θά­κη και εξαρ­χής ανε­παρ­κή νόμο «Κα­τσέ­λη», η ισχύς του οποί­ου έληξε επί­ση­μα στα τέλη του Φε­βρουα­ρί­ου. Ο νόμος «Κα­τσέ­λη», πα­ρό­τι πα­ρεί­χε εξαι­ρε­τι­κά ισχνή και πε­ριο­ρι­σμέ­νη κά­λυ­ψη στους υπερ­χρε­ω­μέ­νους οφει­λέ­τες, δια­τη­ρού­σε ωστό­σο κά­ποιας μορ­φής προ­στα­σία για τους «συ­νε­πείς», που είχαν ήδη εντα­χθεί στο πλαί­σιό του και κα­τά­φερ­ναν να πλη­ρώ­νουν στην ώρα τους και χωρίς να πα­ρα­λεί­ψουν καμία δόση.

Μία από τις κύ­ριες αλ­λα­γές που επι­φέ­ρει το νέο νο­μο­θε­τι­κό πλαί­σιο για τη ρύθ­μι­ση των «κόκ­κι­νων» δα­νεί­ων είναι η αντι­κα­τά­στα­ση του ανε­ξάρ­τη­του τρί­του δι­κα­στή από ένα σύ­στη­μα ηλε­κτρο­νι­κού εξω­δι­κα­στι­κού συμ­βι­βα­σμού, δη­λα­δή τη με­τα­φο­ρά της συ­νο­λι­κής δια­δι­κα­σί­ας για την «επι­λε­ξι­μό­τη­τα» και τους όρους της στις ίδιες τις τρά­πε­ζες, που, δια­μέ­σου μιας ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας, θα απο­φα­σί­ζουν για τα δά­νεια που θα κου­ρεύ­ο­νται και θα επι­λέ­γουν το ποια νοι­κο­κυ­ριά και με ποιους όρους θα εντάσ­σο­νται σε ρύθ­μι­ση.

Με βάση όσα είναι σή­με­ρα γνω­στά για το προ­ω­θού­με­νο νέο νο­μο­θε­τι­κό πλαί­σιο, το κρι­τή­ριο επι­λε­ξι­μό­τη­τας για την υπα­γω­γή των δα­νειο­λη­πτών σε προ­στα­τευ­τι­κές ρυθ­μί­σεις θέτει ως ανώ­τα­το όριο συ­νο­λι­κής οφει­λής τα 130.000 ευρώ, που υπο­λο­γί­ζε­ται ότι δεν θα κα­λύ­ψει πάνω από 15% των οφει­λε­τών.

Συγ­χρό­νως, η ρύθ­μι­ση του δα­νεί­ου δεν θα γί­νε­ται με ορι­ζό­ντιο κού­ρε­μα, αλλά με επέ­κτα­ση του χρό­νου απο­πλη­ρω­μής του δα­νεί­ου, ενώ δεν ορί­ζε­ται επα­κρι­βώς το πλαί­σιο κρι­τη­ρί­ων με τα οποία  οι τρά­πε­ζες θα ρυθ­μί­ζουν τα δά­νεια. Είναι έτσι προ­φα­νές ότι οι τρά­πε­ζες θα εντεί­νουν τον απο­κλει­σμό από κάθε προ­στα­σία των οφει­λε­τών που θα κρί­νουν ως μειω­μέ­νης δυ­να­τό­τη­τας να εξυ­πη­ρε­τούν πλή­ρως τις δα­νεια­κές δό­σεις τους.

Την ίδια ώρα, το νο­μο­σχέ­διο δεν πε­ρι­λαμ­βά­νει καμία πρό­βλε­ψη για τον συ­σχε­τι­σμό της ρύθ­μι­σης με τις υπό­λοι­πες οφει­λές του νοι­κο­κυ­ριού, με απο­τέ­λε­σμα ανε­ξάρ­τη­τες ρυθ­μί­σεις να τρέ­χουν πα­ράλ­λη­λα και ταυ­τό­χρο­να, κα­ταρ­γώ­ντας στην πράξη και το όριο του ελά­χι­στου επι­πέ­δου δια­βί­ω­σης που είχε θε­σπι­στεί.

Ενό­ψει εκλο­γών, το νο­μο­σχέ­διο που κα­τέ­θε­σε η κυ­βέρ­νη­ση, προ­βλέ­πει, ως δήθεν αντί­βα­ρο, την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση της οφει­λό­με­νης δόσης (που θα ορί­ζε­ται από την ίδια την τρά­πε­ζα) με 50 εκα­τομ­μύ­ρια που θα χο­ρη­γού­νται κατ’ έτος σε κάθε μία από τις συ­στη­μι­κές τρά­πε­ζες που θα ρυθ­μί­ζουν τα δά­νεια, ανε­ξάρ­τη­τα από το ποσόν που πραγ­μα­τι­κά θα απαι­τεί­ται για την κά­λυ­ψη όλων των δι­καιού­χων. Έτσι όμως θα τε­θούν εκτός ρύθ­μι­σης όλοι οι πλε­ο­νά­ζο­ντες δι­καιού­χοι, όταν τα χρή­μα­τα θα έχουν εξα­ντλη­θεί, καθώς τα κρι­τή­ρια που ανα­φέ­ρο­νται για την υπα­γω­γή στη χρη­μα­το­δό­τη­ση αφο­ρούν μόνο στο δι­καί­ω­μα υπο­βο­λής της αί­τη­σης και όχι στην ίδια τη χρη­μα­το­δό­τη­ση. Αυτό ση­μαί­νει ότι οι συ­στη­μι­κές τρά­πε­ζες θα είναι τε­λι­κά οι με­γά­λες κερ­δι­σμέ­νες και από την πο­λυ­δια­φη­μι­σμέ­νη κρα­τι­κή «χρη­μα­το­δό­τη­ση», που συ­νι­στά στην ουσία μία ακόμα έμ­με­ση ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σή τους.

Για να πε­ριο­ρί­σει τις εκλο­γι­κές απώ­λειες που ανα­πό­φευ­κτα συ­νε­πά­γε­ται γι’ αυτήν η τή­ρη­ση των συ­νε­χι­ζό­με­νων μνη­μο­νια­κών της δε­σμεύ­σε­ων ένα­ντι της ΕΚΤ, της ΕΕ και των «θε­σμών», η κυ­βέρ­νη­ση κα­τα­βάλ­λει ενα­γώ­νιες προ­σπά­θειες να πα­ρα­πλη­ρο­φο­ρή­σει για το πε­ριε­χό­με­νο του νο­μο­σχε­δί­ου που κα­τα­θέ­τει και να ανα­βάλ­λει τις μα­ζι­κές εξώ­σεις, που προ­βλέ­πο­νται για αμέ­σως μετά τις εκλο­γές. Είτε είναι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, είτε η ΝΔ το κόμμα που θα ανα­λά­βει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση. Πα­ράλ­λη­λα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας σε αγα­στή σύ­μπνοια για το σκοπό αυτό τα μνη­μο­νια­κά ΜΜΕ, έχει επι­δο­θεί σε μία προ­σπά­θεια κα­τα­συ­κο­φά­ντη­σης του κι­νή­μα­τος κατά των πλει­στη­ρια­σμών, που συ­νο­δεύ­ε­ται πλέον από ένα κύμα άγριας δι­κα­στι­κής κα­τα­στο­λής του.

Π ολλοί αγω­νι­στές/στριες που πα­λεύ­ουν για τη διά­σω­ση της λαϊ­κής κα­τοι­κί­ας και πε­ριου­σί­ας, έχουν δε­χθεί κλή­σεις απο­λο­γί­ας τους στον ανα­κρι­τή. Διώ­ξεις έχουν μά­λι­στα ασκη­θεί και για τα γε­γο­νό­τα του Ει­ρη­νο­δι­κεί­ου, όπου τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΜ προ­χώ­ρη­σαν στην πρω­το­φα­νή –και απα­γο­ρευ­μέ­νη– εκτε­τα­μέ­νη χρήση δα­κρυ­γό­νων/ασφυ­ξιο­γό­νων σε εσω­τε­ρι­κό χώρο.

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που επι­διώ­κει να αυ­το­προ­βάλ­λε­ται ως ο δήθεν προ­ο­δευ­τι­κός πόλος της εξου­σί­ας ένα­ντι της ΝΔ, κα­τα­πα­τά­ει κάθε έν­νοια δη­μο­κρα­τί­ας, προ­χω­ρώ­ντας ακόμα και στην πρω­το­φα­νή δίωξη των κε­ντρι­κό­τε­ρων στε­λε­χών ενός νό­μι­μου δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος, του Γραμ­μα­τέα της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας, Πα­να­γιώ­τη Λα­φα­ζά­νη, και του Συ­ντο­νι­στή του Πο­λι­τι­κού της Συμ­βου­λί­ου, Στάθη Λε­ου­τσά­κο. Επι­διώ­κει έτσι, αφε­νός να θέσει σε πραγ­μα­τι­κή και συμ­βο­λι­κή δι­κα­στι­κή προ­ε­κλο­γι­κή ομη­ρία αγω­νι­στές της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς και αφε­τέ­ρου να τρο­μο­κρα­τή­σει το κί­νη­μα κατά των πλει­στη­ρια­σμών, για να απο­τρέ­ψει τις αντι­δρά­σεις που θα πυ­ρο­δο­τή­σουν στο μέλ­λον οι μα­ζι­κές εξώ­σεις.

Οι διώ­ξεις τους είναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νες να πέ­σουν στο κενό, γιατί δεν τρο­μο­κρα­τούν κα­νέ­ναν και καμία.

Η απά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος για την υπε­ρά­σπι­ση της λαϊ­κής κα­τοι­κί­ας και πε­ριου­σί­ας δεν μπο­ρεί παρά να είναι, ακόμα πιο μα­ζι­κά και πιο διευ­ρυ­μέ­να, η απά­ντη­ση που ήδη δό­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 25/2, όταν μέλη της δη­μο­τι­κής πα­ρά­τα­ξης Κό­ντρα στο Ρεύμα, της Ενω­τι­κής Πρω­το­βου­λί­ας κατά των Πλει­στη­ρια­σμών, της ΛΑΕ και γεί­το­νες έδιω­ξαν τον δι­κα­στι­κό επι­με­λη­τή, που είχε πάει για να κάνει έξωση από το ελά­χι­στων τε­τρα­γω­νι­κών μα­γα­ζά­κι συ­μπο­λί­τη μας στη Νί­καια, μαζί με τις δυ­νά­μεις των αστυ­νο­μι­κών της ΔΙΑΣ που τον συ­νό­δευαν, με την πα­ρου­σία του διοι­κη­τή τους. Απο­τρέ­πο­ντας, επί­σης, την πα­ρά­νο­μη σύλ­λη­ψη αλ­λη­λέγ­γυου πο­λί­τη που είχε προ­σα­χθεί στο αστυ­νο­μι­κό τμήμα.

Η απά­ντη­ση δεν μπο­ρεί να είναι παρά η ανά­πτυ­ξη των κοι­νω­νι­κών αγώ­νων στις γει­το­νιές και όπου αλλού χρειά­ζε­ται, ενά­ντια στα μνη­μό­νια και στις σκαν­δα­λω­δώς ανα­κε­φα­λαιο­ποι­η­μέ­νες τρά­πε­ζες, για μια ευ­ρεία δια­γρα­φή των χρεών των λαϊ­κών οι­κο­γε­νειών, για την κα­το­χύ­ρω­ση της προ­στα­σί­ας της πρώ­της κα­τοι­κί­ας και του δι­καιώ­μα­τος στη στέγη.

Η Ενω­τι­κή Πρω­το­βου­λία κατά των πλει­στη­ρια­σμών και άλλες συλ­λο­γι­κό­τη­τες κα­λούν σε κι­νη­το­ποί­η­ση την ημέρα της ψή­φι­σης του νόμου (πι­θα­νό­τα­τα Πέμ­πτη 7/3), στις 6μμ, σε συ­γκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Μο­να­στη­ρα­κί­ου και πο­ρεία προς τη Βουλή.

*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά