ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εγκατάσταση αιολικού πάρκου και στα Πιέρια Όρη παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία, αφού η κυβέρνηση επιτρέπει στις κατασκευαστικές εταιρείες να εγκαθιστούν αιολικά πάρκα κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων.

Αυτό ουσιαστικά απαντάει η Κομισιόν με εξαιρετική σαφήνεια στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Νίκου Χουντή, που αφορούσε την εγκατάσταση έντεκα ανεμογεννητριών στην θέση «Πέντε Πύργοι» του νομού Πιερίας.

Στην ερώτηση του ο Ν.Χουντής αφού σημείωνε ότι,

«Στην περιοχή υπάρχουν οικότοποι προτεραιότητας και ότι μέρος του εν λόγω έργου θα κατασκευαστεί σε περιοχή Natura2000»

και τόνιζε ότι,

«η νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή και ζητούσε την συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος». 

Στην απάντηση της, η Κομισιόν, αφού υπογραμμίζει ότι τα Πιέρια Όρη περιλαμβάνονται σε δίκτυο Natura2000 και για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων απαιτείται η προΰπαρξή    μελέτης που να εξετάζει τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες του έργου συμπεριλαμβανομένου και των οδών πρόσβασης. Παράλληλα επισημαίνει την εφαρμογή της συνθήκης του Άαρχους που προβλέπει την ενημέρωση και την διαβούλευση με το κοινό

επίσης καταλήγει

«H Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα».

 

 

 

Η πλήρης απάντηση έχει ως εξής:

E-003351/2018 Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής (8.8.2018)

Τα Πιέρια Όρη περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της οδηγίας, εάν το εν λόγω αιολικό πάρκο ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη αξιολόγηση με βάση τους στόχους διατήρησης της περιοχής και μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον δεν επηρεάζει αρνητικά την ακεραιότητά της. Η εν λόγω εκτίμηση πρέπει να εξετάζει τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από όλες τις πτυχές του έργου, συμπεριλαμβανομένων των οδών πρόσβασης, καθώς και τις σωρευτικές επιπτώσεις με άλλα έργα στην περιοχή. Οι απαιτήσεις συμμετοχής του κοινού εφαρμόζονται επίσης στη διαδικασία κατάλληλης εκτίμησης βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ2.

Επιπλέον, το έργο θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)3, που επίσης μεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο τις απαιτήσεις συμμετοχής του κοινού που προβλέπονται στη σύμβαση του Aarhus. Το άρθρο 6 της οδηγίας ΕΠΕ ορίζει τις πληροφορίες και τα δικαιώματα συμμετοχής του κοινού και το άρθρο 11 διασφαλίζει ότι η απόφαση των αρχών μπορεί να εξεταστεί από εθνικό δικαστήριο. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές να καθορίσουν εάν η οδηγία ΕΠΕ εφαρμόζεται εν προκειμένω.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι τα έργα αιολικών πάρκων συμμορφώνονται πλήρως με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική καθοδήγηση4 και ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να προωθήσουν την ορθή πρακτική, για παράδειγμα μέσω ειδικών σεμιναρίων. Επιπλέον, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Γραφείο Τύπου                                                                           10.08.2018