• Η Παιδεία, θύμα των πολιτικών της Ευρωζώνης.

Παρουσιάστηκε σήμερα, στο ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, από τον εισηγητή Νίκο Χουντή, η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,  σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ.

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής, κατά την παρουσίαση της Γνωμοδότησης, ανέφερε τα εξής:

« Θεωρώ ότι το θέμα της συγκεκριμένης γνωμοδότησης είναι εξέχουσας σημασίας για την ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων των Κρατών Μελών με νόμισμα το ευρώ.

Η Επιτροπή μας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με το πως επιδρούν η δομή και οι κανόνες της ΟΝΕ στις πολιτικές για την εκπαίδευση των Κρατών Μελών και κατά συνέπεια,  στις κοινωνικές πολιτικές της Ένωσης και την πολιτική απασχόλησης.

Η εφαρμογή της ΟΝΕ στην πράξη, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων  μεταξύ των Κρατών Μελών και την επιπλέον διαίρεση μεταξύ πλούσιου Βορρά και  φτωχού Νότου.

Οι κανόνες της ευρωζώνης απαγορεύουν στα Κράτη Μέλη να εφαρμόζουν το μείγμα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που αυτά επιθυμούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των λαών τους.

Οι προϋπολογισμοί των Κρατών Μελών πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την Κομισιόν, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις πολιτικές κατευθύνσεις που αυτή έχει επιλέξει.

Η τήρηση των εξαντλητικών και παράλογων κανόνων της Οικονομικής Διακυβέρνησης και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,  όπως αποδεικνύεται με εμφατικό τρόπο την τελευταία δεκαετία, έχουν πλήξει σοβαρά τον τομέα της εκπαίδευσης και τις κοινωνικές πολιτικές στο σύνολο τους, στα Κράτη Μέλη.

Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στα περισσότερα Κράτη της ευρωζώνης , έχοντας ως στόχο τη θωράκιση του ευρώ, βασίστηκαν στην μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

Ως αποτέλεσμα, με το μείγμα μακροοικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, στα περισσότερα κράτη μέλη, οι πολιτικές εκπαίδευσης έχουν υποβαθμιστεί, η δημόσια εκπαίδευση υπεχρηματοδοτείται, το ποσοστό των κοινωνικά αποκλεισμένων πολιτών αυξάνεται, το φαινόμενο του brain drain διογκώνεται, τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν δομηθεί με κυρίαρχο σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας και όχι την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Το κείμενο ζητά αύξηση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, υποστηρίζει την ίση πρόσβαση για όλους στην ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης τονίζει την ανάγκη για μια γνήσια αναθεώρηση των πολιτικών για την εκπαίδευση την κατάρτιση και τις δεξιότητες, με επίκεντρο τον συμμετέχοντα και όχι τις επιταγές των αγορών. »

Το Γραφείο Τύπου

7.6.2018