ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ

  • Γενικόλογη απάντηση για την εξαίρεση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων από την υπόθεση καρτέλ
  • Απάντηση σε Νίκο Χουντή

Την επιστροφή χρημάτων στον κοινοτικό προϋπολογισμό από το Ελληνικό Δημόσιο εξετάζει η Κομισιόν, λόγω του καρτέλ των μεγαλοεργολάβων, στα δημόσια έργα.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, σχετικά με τις έρευνες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού που αποκάλυψαν τη συμμετοχή μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών σε καρτέλ κατά τις δημοπρασίες δημόσιων έργων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού, κα Vestager, απαντώντας σε ερώτημα του Νίκου Χουντή σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις της ΕΕ για επιστροφή κονδυλίων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων στην Ελλάδα (δηλαδή επιστροφής χρημάτων, με τα οποία η ΕΕ συγχρηματοδότησε έργα)!!! Τονίζει συγκεκριμένα ότι, «Όσον αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζονται από την παρούσα υπόθεση (σ.σ: καρτέλ), οι υπηρεσίες της Επιτροπής επί του παρόντος εξετάζουν, βάσει των άρθρων 143 έως 145 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, κατά πόσον και ποιες δημοσιονομικές διορθώσεις μπορεί να ενδείκνυνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

Στο κρίσιμο και εύλογο ερώτημα του ευρωβουλευτή της ΛΑΕ, αν η Κομισιόν θεωρεί σύννομη την εξαίρεση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού από την έρευνα, των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, δήθεν λόγω «της διαφορετικής φύσης των έργων, της διαφορετικής τυπολογίας των συμβάσεων, του γεγονότος ότι υπήρξαν τροποποιήσεις στα κοινοπρακτικά σχήματα», αλλά και του σκεπτικού «ότι θα δημιουργείτο μεγάλη αναστάτωση, στις ίδιες τις εταιρίες, στο Ελληνικό Δημόσιο, στις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ενεπλάκησαν στη χρηματοδότησή τους», η κα Vestager καταφεύγει σε γενικόλογη απάντηση, σημειώνοντας ότι, ρόλος της Επιτροπής είναι «να διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ με συνεπή τρόπο. Ενώ η διερεύνηση της κάθε απόφασης και η έκδοση απόφασης επ’ αυτής τελούνται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αρχής που την χειρίζεται, η Επιτροπή μπορεί, όπως άλλωστε πράττει τακτικά, να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με υποθέσεις στην εθνική αρχή ανταγωνισμού», καταλήγοντας ότι, «Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απαλλάξει την εθνική αρχή ανταγωνισμού από την αρμοδιότητα χειρισμού της υπόθεσης»

 

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση της κας Vestager, έχουν ως εξής:

Ερώτηση Νίκου Χουντή

ΘΕΜΑ: «Έρευνες για το καρτέλ δημοσίων έργων στην Ελλάδα»

13 ελληνικές τεχνικές εταιρίες βρέθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ) ένοχες για τη συμμετοχή σε καρτέλ κατά τις δημοπρασίες δημοσίων έργων και θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα περίπου 80 εκατομμυρίων.

Δεδομένου ότι:

Βάσει του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που κατηγορούνται ότι ενεπλάκησαν και των συνήθων εκπτώσεων που δίδονταν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, προκύπτει απώλεια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που τα συγχρηματοδότησε, περίπου 500 εκατομμυρίων €.

Από την έρευνα της ΕΕΑ εξαιρέθηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, με την πρόφαση της διαφορετικής φύσης των έργων, της διαφορετικής τυπολογίας των συμβάσεων και του γεγονότος ότι υπήρξαν τροποποιήσεις στα κοινοπρακτικά σχήματα!! Επικράτησε επίσης το σκεπτικό ότι θα δημιουργείτο μεγάλη αναστάτωση, στις ίδιες τις εταιρίες, στο ΕΔ, στις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ενεπλάκησαν στη χρηματοδότησή τους.

Ερωτάται:

  1. Θεωρεί σύννομη την εξαίρεση από την έρευνα, των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων; Θα προτρέψει την ΕΕΑ να ερευνήσει και αυτό το θέμα;
  2. Θεωρεί εύλογα τα ποσά που επιβλήθηκαν στις ανωτέρω ελληνικές εταιρίες, δεδομένου ότι, η ζημιά που υπέστησαν το ΕΔ και η ΕΕ από το καρτέλ ήταν πολλαπλάσια;
  3. Από το όποιο ποσό επιδικαστεί τελικά στις εταιρίες του καρτέλ, σε τι ποσοστό ανέρχονται οι απαιτήσεις της ΕΕ;

 

E-002685/2017

Απάντηση της κας Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής (4.7.2017) 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου , οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις προβλεπόμενες αποφάσεις τους για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, με τις οποίες απαιτείται η παύση μιας παράβασης, γίνονται δεκτές αναλήψεις δεσμεύσεων ή ανακαλείται το ευεργέτημα ενός κανονισμού περί απαλλαγής κατά κατηγορία, το αργότερο 30 ημέρες πριν από την έκδοσή τους.

Σε απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-004234/2016 του κ. βουλευτή, η Επιτροπή δήλωσε ότι έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, στις 17 Μαΐου 2016, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ) εξέδωσε έκθεση αιτιάσεων προς ορισμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι μέρος της υπόθεσης περατώθηκε με απόφαση επιβολής προστίμων σε ορισμένες από τις εν λόγω επιχειρήσεις, και ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν διαδικασίες εναντίον άλλων.

Η Επιτροπή επίσης εξήγησε ότι ο ρόλος της ήταν να διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ με συνεπή τρόπο. Ενώ η διερεύνηση της κάθε απόφασης και η έκδοση απόφασης επ’ αυτής τελούνται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αρχής που την χειρίζεται, η Επιτροπή μπορεί, όπως άλλωστε πράττει τακτικά, να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με υποθέσεις στην εθνική αρχή ανταγωνισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απαλλάξει την εθνική αρχή ανταγωνισμού από την αρμοδιότητα χειρισμού της υπόθεσης (άρθρο 11 παράγραφος 6).

Όσον αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζονται από την παρούσα υπόθεση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επί του παρόντος εξετάζουν, βάσει των άρθρων 143 έως 145 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 , κατά πόσον και ποιες δημοσιονομικές διορθώσεις μπορεί να ενδείκνυνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                        10.07.2017