Τροπολογίες Ν. Χουντή και 21 ευρωβουλευτών της Αριστεράς για έξοδο κρατών από την Ευρωζώνη όταν διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή στο Ευρώ είναι μη βιώσιμη

0
2193

Ο Νίκος Χουντής μαζί με άλλους 21 ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) στο Ευρωκοινοβούλιο κατέθεσαν τροπολογίες στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό:

  • Για την έξοδο κρατών-μελών από την Ευρωζώνη, όταν διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή τους στο Ευρώ είναι μη-βιώσιμη και αφόρητη
  • Για παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, για τις χώρες που έχουν καταστραφεί από τις πολιτικές της Τρόικα

Μεγάλη πολιτική αξία έχει η πρωτοβουλία 22 ευρωβουλευτών τηςΕυρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) στο Ευρωκοινοβούλιο να καταθέσουντροπολογίες στην πρόταση Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017,για την έξοδο κρατών μελών από την Ευρωζώνη, καθώς επίσης, για την μη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, για χώρες που έχουν καταστραφεί από τις πολιτικές του ενιαίου νομίσματος και της Τρόικα.

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL), στο πλαίσιο της ψήφισης του κοινοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2017 από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, έχει καταθέσει 23 τροπολογίες, επί του κειμένου του Προϋπολογισμού, μεταξύ των οποίων και 2 τροπολογίες, που υπογράφει και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, με τις οποίες αμφισβητείταιο νεοφιλελεύθερος και αυταρχικός μονόδρομος των θεσμών και των πολιτικών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνοντας τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούν και θα διευκολύνουν, όσα κράτη-μέλη επιθυμούν, την έξοδο από το Ευρώ-φυλακή!!!

Πιο συγκεκριμένα, 22 ευρωβουλευτές της GUE/NGL, από 9 χώρες, όπως τη Γερμανία, την Ισπανία,τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Τσεχία, συνυπογράφουν τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία 29

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο …

«Ζητεί τη δημιουργία προγραμμάτων στήριξης για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να διαπραγματευτούν μια έξοδο από το Ευρώ, στη βάση ότι η συμμετοχή τους έχει γίνει μη βιώσιμη και αφόρητη. Θεωρεί ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να προβλέπουν επαρκή αποζημίωση για την κοινωνική και οικονομική ζημία που έχει προκαλέσει η συμμετοχή στο ενιαίο νόμισμα».

και

Τροπολογία 30

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο …

«Ζητεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των οικονομιών των κρατών μελών εκείνων στα οποία υπήρξε παρέμβαση από την Τρόικα, παρέχοντας χρηματοδοτικούς πόρους και τις αναγκαίες παρεκκλίσεις από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και των κοινών πολιτικών»

Ακολουθούν τα πλήρη ονόματα των ευρωβουλευτών της Ευρωομάδας της Αριστεράς και οι τροπολογίες:

Amendment 29

<NumAm></NumAm><RepeatBlockBy><Members>JoaoFerreira(ΚΚΠορτογαλίας),MiguelViegas(ΚΚΠορτογαλίας),JoaoPimenta(ΚΚΠορτογαλίας),MarinaAlbiolGuzmán(ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας), MartinaAnderson(ΣίνΦέινΙρλανδία), MalinBjörk(ΑριστεράΣουηδίας),LynnBoylan(ΣίνΦέινΙρλανδία),MattCarthy(ΣίνΦέινΙρλανδία),NikolaosChountis(ΛαϊκήΕνότηταςΕλλάδα), </Members>JavierCousoPermuy(ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας), FabiodeMassi(DieLinkeΓερμανία), LukeMingFlanagan(ΑνεξάρτητοςΙρλανδία),EleonoraForenza(Ιταλία),JosuJuaristiAbaunz(EHBildu, ΧώρατωνΒάσκων), RinaRonjaKari(ΛαϊκόΚίνημακατάτηςΕΕ), KaterinaKonecna(ΚΚΤσεχίας), PalomaLópezBermejo(ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας), SabineLosing(DieLinkeΓερμανία), JiriMastalka(ΚΚΤσεχίας), LiadhNiRiada(ΣίνΦέινΙρλανδία),MiguelUrbánCrespo(PodemosΙσπανία),AngelaVallina(ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας).

on behalf of the GUE/NGL Group

Report A8-0287/2016

Jens Geier, Indrek Tarand

 

General budget of the European Union for 2017 – all sections

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)

Motion for a resolution

Paragraph 23 a (new) Motion for a resolution Amendment
 

23a. Calls for the creation of support programmes for Member States wishing to negotiate an exit from the Euro on the grounds that participation has become unsustainable and unbearable; considers that such programmes should provide for adequate compensation for the social and economic damage caused by joining the single currency;

Amendment 30

<NumAm></NumAm><RepeatBlock-By><Members>Joao Ferreira (ΚΚΠορτογαλίας), Miguel Viegas(ΚΚΠορτογαλίας), Joao Pimenta(ΚΚΠορτογαλίας), Xabier Benito Ziluaga(PodemosΙσπανία), Marina Albiol Guzmán (ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας), Martina Anderson (ΣίνΦέινΙρλανδία), MalinBjörk(ΑριστεράΣουηδίας), Lynn Boylan (ΣίνΦέινΙρλανδία), Matt Carthy(ΣίνΦέινΙρλανδία), Nikolaos Chountis (ΛαϊκήΕνότηταςΕλλάδα), </Members>Javier CousoPermuy(ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας), Fabio de Massi(Die LinkeΓερμανία), Luke Ming Flanagan (ΑνεξάρτητοςΙρλανδία), Eleonora Forenza(Ιταλία), Tania González Peñas(PodemosΙσπανία), Thomas Handel (Die LinkeΓερμανία),JosuJuaristiAbaunz(EH Bildu, ΧώρατωνΒάσκων), Rina Ronja Kari (ΛαϊκόΚίνημακατάτηςΕΕ), Katerina Konecna(ΚΚΤσεχίας), Patrick Le Hyaric(ΚΚΓαλλίας), Paloma López Bermejo (ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας), Sabine Losing (Die LinkeΓερμανία), Jiri Mastalka(ΚΚΤσεχίας), Marisa Matias (ΜπλόκοΑριστεράςΠορτογαλία), Liadh Ni Riada(ΣίνΦέινΙρλανδία), Sofia Sakorafa (ΑνεξάρτητηΕλλάδα), Lola Sánchez Caldentey (PodemosΙσπανία), Estefanía Torres Martínez (PodemosΙσπανία), Miguel Urbán Crespo (PodemosΙσπανία), Angela Vallina(ΕνωμένηΑριστεράΙσπανίας), Marie-Christine Vergiat(ΑνεξάρτητηΓαλλία)

on behalf of the GUE/NGL Group

Report A8-0287/2016

Jens Geier, Indrek Tarand

General budget of the European Union for 2017 – all sections

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)

Motion for a resolution

Paragraph 23 b (new) Motion for a resolution Amendment
 

23b. Calls for emergency plans to support the economies of countries in which there was an intervention by the troika, providing financial resources and providing the necessary derogations for the functioning of the single market and common policies;

Το Γραφείο Τύπου                                                                                                          21.10.2016